Dla mediów

Krótka informacja o Fundacji Mocni Nadzieją

Fundacja Mocni Nadzieją powstała w Jeleniej Górze w kwietniu 2019 r. z inicjatywy osób zajmujących się opieką hospicyjną na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Główną ideą Fundacji jest wypełnianie luk w refundowanej opiece hospicyjnej (paliatywnej), a tym samym zapewnienie kompleksowej pomocy osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, niedołężnym, nieporadnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • organizację wielowymiarowej opieki pielęgnacyjnej, w tym: utrzymanie higieny osobistej i czystości w otoczeniu chorego, pomoc w rozmaitych czynnościach dnia codziennego, realizowana przez opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych oraz wolontariuszy,
  • organizację zbiórek na rzecz osób potrzebujących,
  • pomoc finansową i rzeczową,
  • finansowanie zakupu leków,
  • nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.