Historia, misja i cele

Historia Fundacji Mocni Nadzieją

Pomysł powołania Fundacji Mocni Nadzieją narodził się na początku roku 2018 w wyniku naszej współpracy z Hospicjum Domowym przy Bonifraterskim Centrum Zdrowia we Wrocławiu. Od 1 lipca 2017 r. pod opieką lek. med. Małgorzaty Czarkowskiej i zespołu znalazło się około 160 pacjentów Hospicjum z terenu powiatu jeleniogórskiego i okolic. Współpraca z Hospicjum Domowym wciąż trwa; obecnie pod opieką Hospicjum znajduje się ponad 80 pacjentów. Niestety, opieka paliatywna refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza się do ściśle określonej listy jednostek chorobowych. Pacjenci z pozostałymi nieuleczalnymi, potencjalnie terminalnymi schorzeniami – np. zespołami otępiennymi, schyłkową niewydolnością serca czy nerek – nie mają szans na objęcie bezpłatną opieką hospicyjną. Ponadto Hospicjum Domowe ogranicza się do zapewnienia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; nie oferuje opieki pielęgnacyjnej. To ogromna luka, którą postanowiliśmy wypełnić. Fundacja Mocni Nadzieją została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęła działalność piątego kwietnia 2019.

Misja Fundacji Mocni Nadzieją

Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, starszym, niedołężnym, nieporadnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy zaoferować im kompleksowe wsparcie, poczynając od opieki medycznej i pielęgniarskiej, poprzez czynności pielęgnacyjno – higieniczne, aż po zapewnienie godnych warunków bytowych, pomoc w czynnościach dnia codziennego i wsparcie materialno – rzeczowe.

Cele Fundacji Mocni Nadzieją

  • zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym;
  • zapewnienie osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym szeroko rozumianej opieki, w tym dostępu do zabiegów pielęgnacyjnych;
  • pomoc finansowa i rzeczowa osobom: przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niedołężnym, nieporadnym;
  • finansowanie zakupu środków farmaceutycznych osobom objętym opieką Fundacji;
  • umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacji.

Kilka liczb

Nasze społeczeństwo jest coraz starsze: już w 2017 r. na 100 młodych ludzi w Polsce przypadało aż 112 osób w wieku powyżej 65 lat (badania GUS, dane z 2017 r.). Starzenie się społeczeństwa jest szczególnie widoczne na terenie naszego miasta i powiatu. Liczba osób w tzw. wieku poprodukcyjnym w Jeleniej Górze w roku 2017 wynosiła aż 27,2% ogółu ludności. Duża liczba seniorów oznacza większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym na opiekę paliatywną u kresu życia. Mamy więc wiele do zrobienia.

dłonie_starszej_osoby