Regulamin

Regulamin serwisu Fundacji Mocni Nadzieją mocninadzieja.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem „mocninadzieja.pl”, zwany dalej „serwisem” prowadzony jest przez Fundację „Mocni Nadzieją” z siedzibą przy ul. G. Dobrowolskiego 13, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000780126, zwaną dalej Fundacją.

2. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu.

3. W zakres zadań serwisu wchodzi przekazywanie informacji o działaniach i projektach realizowanych przez Fundację. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działań statutowych Fundacji przez dokonanie płatności online.

4. Użycie publikacji i zdjęć umieszczonych w serwisie bez zgody Fundacji jest zabronione, chyba że publikacja jest oznaczona jako do pobrania.

II. Płatności online

1. W serwisie możliwe jest wykonanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności opisanej w statucie.

2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych tpay.com. Przekierowanie do tpay.com odbywa się poprzez kliknięcie dedykowanego linka w serwisie.

3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

4. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności tpay.com dostępny jest pod adresem:  https://tpay.com/regulaminy

III. Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

– administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Mocni Nadzieją”.
– Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
– Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
– posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Dane osoby wpłacającej darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu tpay.com. W celu przekazania darowizny konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu tpay.com – spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. Z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

IV. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu.
4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu prosimy kierować e-mailem na adres: admin@mocninadzieja.pl.