Statut Fundacji

Statut Fundacji Mocni Nadzieją

ostatnia modyfikacja: 23.10.2019

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą „Mocni Nadzieją”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Czar-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpaczu, KRS nr:  0000505830 i Olgę Joannę Bochajewską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 28 stycznia 2019r, Repertorium A nr 903/2019 sporządzonym przez notariusza Piotra Malinowskiego, w  Kancelarii Notarialnej notariusze Edyty Malinowskiej i Piotra Malinowskiego spółka cywilna, ul. Bankowa 14A, 58-500 Jelenia Góra,  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Jelenia Góra.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§5
Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Fundacja prowadzi działalność w zakresie realizacji następujących celów:
1) zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym;
2) zapewnienie osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym szeroko rozumianej opieki, w tym dostępu do zabiegów pielęgnacyjnych;
3) pomoc finansowa i rzeczowa osobom:
-przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym,
– znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
– niedołężnym,
– nieporadnym;
4) finansowanie zakupu środków farmaceutycznych osobom objętym opieką Fundacji;
5) umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacji;
6) zapewnienie opieki, wsparcia i rehabilitacji osobom uzależnionym.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia osób o których mowa w § 6;
2) organizowanie i udział w wykonywaniu czynności określonych w § 6 na rzecz osób w nim określonych;
3) finansowanie kosztów opieki, badań, dostępu do zabiegów pielęgnacyjnych osób objętych opieką Fundacji;
4) pomoc w zakupie środków farmaceutycznych dla osób objętych opieką Fundacji;
5) umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacji;
6) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestniczenia w akcjach organizowanych przez Fundację;
7) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
9) tworzenie stałych i czasowych misji;
10) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;
11) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych.

§ 8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowią Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w następujący sposób: 2.500zł – przez Spółkę pod firmą „CZAR-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpaczu, 200zł – przez Olgę Joannę Bochajewską, w łącznej kwocie 2.700zł( słownie: dwa tysiące siedemset złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa i przedmioty nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. W ramach majątku Fundacji o którym  mowa w ust. 1 na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczyli kwotę w wysokości 1.000zł ( słownie: tysiąc złotych).

§ 10
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 11
Fundacja odpowiada za  zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności w szczególności mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6)  zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
7) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym.

§ 13
 Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów oraz zakładów bukmacherskich.

§ 14
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników, osób z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, a także osób z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich jak również osób z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 16
 Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 17
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 18
Organem Fundacji jest:
1. Zarząd Fundacji.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§19
1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatorów na czas nieokreślony. Uchwała Fundatorów jest podejmowana jednomyślnie.
2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy, podejmując uchwałę jednomyślnie, mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
5. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatorów.

§20
1. Fundatorzy, podejmując jednomyślną uchwałę, wskazują Prezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje w  terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§22
1. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§23
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd uchwały. Za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu uznaje się czynności przekraczające kwotę 2.500zł.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, chyba że coś innego wynika ze Statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§24
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy podejmujący jednomyślną uchwałę.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany przez Fundatorów lub Fundatorzy.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu, pracowników Fundacji i osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych wypłacane są ze środków Fundacji.

§25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego Fundatora albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

VI. Działalność gospodarcza
§26
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 27
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) praktyki lekarskiej ogólnej – 86.21.Z
2) działalności fizjoterapeutycznej –  86.90.A
3) praktyki pielęgniarek i położnych – 86.90.C
4) działalności paramedycznej – 86.90.D
5) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z
6) działalności portali internetowych – 63.12.Z
7) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C
8) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z
9) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z
10) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z
11) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z
12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
13) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z
14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z,
15) wykonanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z,
16) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z
17) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 43.29.Z,
18) tynkowanie – 43.31.Z,
19) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – 43.33.Z
20) malowanie i szklenie – 43.34.Z,
21) wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z
22) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z.

VII. Wyróżnienia

§28
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

VIII Zmiana Statutu

§29
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

IX. Zmiana celu Fundacji

§30
Fundatorzy podejmując jednomyślną uchwałę uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

X. Połączenie Fundacji

§31
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem §32 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§32
Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą. 

XI. Likwidacja Fundacji

§ 33
1. Fundacja ulega likwidacji :
– w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
– w związku z powzięciem przez Fundatorów jednomyślnej uchwały.

§34
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy uchwałą powziętą jednomyślnie.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jendomyślnie.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie może zostać przeznaczony Fundatorom albo ich następcom prawnym z przeznaczeniem na cele zbliżone z celami Fundacji. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów podejmujących jednomyślną uchwałę.

XII. Postanowienia końcowe

§35
1. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.
2. Następca prawny Fundatora będącego osobą prawną wchodzi w jego prawa i obowiązki.
3. Fundatorzy mają prawo wykonywać czynności na rzecz Fundacji i otrzymywać za to wynagrodzenie na zasadach, które nie odbiegają od zasad wynagradzania innych osób wykonujących czynności na rzecz Fundacji.

§36
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§37
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.